In Nederland en de meeste andere Westerse landen zijn de limieten voor blootstelling van burgers aan elektromagnetische straling gebaseerd op de ICNIRP richtlijnen.

Uit een studie van 2016 van Starkey blijkt dat er in deze ICNIRP guidelines een aantal belangrijke zaken niet kloppen. Er ontbreken 40 studies die DNA-beschadiging aantonen, 40 studies die laten zien dat elektromagnetische straling vrije radicalen aanmaakt in het lichaam, en 22 studies die effecten op de mannelijke vruchtbaarheid aantonen. Verder blijkt dat de leden van ICNIRP diverse belangenverstrengelingen hebben.

De ICNIRP-normen zijn voornamelijk gebaseerd op acute opwarmingseffecten (meer dan één graad temperatuurverhoging). Er zijn inmiddels reeds in ettelijke duizenden studies biologische effecten zoals DNA-schade aangetoond ver onder deze normen.

“Concluderend toont dit artikel aan dat de EU een 13-koppige, niet-gouvernementele particuliere organisatie, de ICNIRP, het mandaat heeft gegeven om een besluit te nemen over de RF-stralingsrichtlijnen. De ICNIRP en SCENIHR blijken geen deugdelijke wetenschappelijke evaluatie te maken van de schadelijke effecten van RF-straling, zoals gedocumenteerd is in het onderzoek … Deze twee kleine organisaties produceren rapporten die het bestaan van wetenschappelijke gepubliceerde studies over de bijbehorende risico’s lijken te ontkennen.”Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation, L. Hardell & R. Nyberg, MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY, 3 Jan 2020.

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

Kritiek Raad van Europa op ICNIRP

Zowel het Europees Parlement (in Resolutie 2008/2211(INI)) als de Raad van Europa doen de aanbeveling om de op de ICNIRP adviezen gebaseerde normen te verlagen. De Raad van Europa oordeelt in haar Advies van 6 mei 2011 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden (12608):

29. De rapporteur benadrukt in dit verband dat het op zijn zachtst gezegd nogal merkwaardig is, dat de geldende officiële grenswaarden voor de beheersing van het effect op de gezondheid van extreem laagfrequente elektromagnetische velden en hoogfrequente golven zijn opgesteld en voorgesteld aan internationale politieke instanties (WHO, Europese Commissie, regeringen) door de ICNIRP, een NGO waarvan de oorsprong en de structuur niet bepaald duidelijk zijn, en die er bovendien van wordt verdacht nogal nauwe banden te hebben met de industrieën waarvan de groei afhankelijk is van deze aanbevelingen voor grenswaarden voor verschillende frequenties van elektromagnetische velden.

30. Als de meeste regeringen en veiligheidsinstanties zich simpelweg tevreden hebben gesteld met het herhalen en overnemen van de ICNIRP-veiligheidsaanbevelingen, dan is dat in feite om twee redenen gebeurd:

  • teneinde de uitbreiding van deze nieuwe technologieën niet te belemmeren met hun belofte van economische groei, technologische vooruitgang en het scheppen van werkgelegenheid;
  • en eveneens omdat de politieke besluitvormers helaas nog steeds weinig betrokken zijn bij zaken als de beoordeling van technologische risico’s voor het milieu en de gezondheid.

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment – Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director of Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley

World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review) – Lennart Hardell, Int J Oncol. 2017 Aug; 51(2): 405–413.

Hoogspanningslijnen

Het meest opvallende wat de ICNIRP deed in 2010, was dat zij de blootstellingslimiet voor magnetische velden juist verhoogde van 100.000 naar 200.000 nanoTesla. Dit is opvallend in het licht van het feit dat er, zoals het Nederlandse RIVM schrijft in haar rapport 610050007, reeds tien epidemiologische studies zijn die een verband met kinderleukemie aantonen. Om deze reden publiceerde het RIVM reeds in 2005 een sterk verlaagde advies-blootstellingslimiet voor het wonen onder hoogspanningslijnen van 400 nanoTesla. In 2017 koopt de Nederlandse overheid huizen uit die onder hoogspanningslijnen staan. Zie ook Nederlandse staat koopt 1300 huishoudens uit die onder hoogspanningskabel wonen.

Comparison of international policies on electromagnetic fields 2018 (Ministerie van VWS)

SBM 2015

De SBM-2015 staat voor Standard der Baubiologische Messtechnik versie 2015. Reeds vanaf 1992 wordt deze standaard opgesteld door Duitse experts, pioniers op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven.

De SBM2015 is bedoeld als richtlijn, en moet niet verward worden met de op ICNIRP gebaseerde Nederlandse veiligheidsnormen die duizenden malen hoger liggen.

Download SBM-2015 richtlijnen (Engels)

Download SBM-2015 Instructions and Additions

Download BUILDING BIOLOGY STANDARD – Its Story and History

Ondersteund door artsen

Deze SBM-richtlijn wordt aanraden door de Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) “ongeacht de veel hogere officiele ICNIRP blootstellingslimieten voor directe effecten”. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen. Zie de OÄK-richtlijn van 2012 voor de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling (blz. 9). De Oostenrijkse Artsenkamer heeft tevens samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zend-installaties (oktober 2014).

Overzicht

In onderstaande tabel is te zien wat de verschillen zijn tussen de overheidsnormen en de bouwbiologische richtlijnen.

De SBM-richtlijnen zijn gebaseerd op vele duizenden huis- en werkplekonderzoekingen waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten elektromagnetische straling. Daarom is het beter om de gemeten waarden te toetsen aan de SBM-normen die in de praktijk goed blijken te werken.

De SBM-2015 richtlijn is opgesteld voor slaapplaatsen. Voor werkplekken wordt de tweede rij (‘zwakke afwijking’) aangehouden.

Laagfrequent elektrisch wisselveld

[Volt per meter (V/m)]

Laagfrequent magnetisch wisselveld

[nanoTesla (nT)]

Hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld

[microWatt per vierkante meter (µW/m²)]

SBM Streefwaarde <1 <20 <0,1
SBM Zwakke afwijking 1-5 20-100 0,1-10
SBM Sterke afwijking 5-50 100-500 10-1000
SBM Extreme afwijking >50 >500 >1000
IRPA / ICNIRP 5000 200.000 2-10 Miljoen

Bron: website van het Duitse “Verband Baubiologie