Advies Raad van Europa over gezondheidsrisico’s elektromagnetische straling

Het document op de website van de Raad van Europa: Resolutie 12608 en persbericht resolutie 1815

Resolutie 12608 in PDF-bestand (alt. met markeringen).

De Raad van Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, publiceerde op 6 mei 2011 onder voorzitterschap van Jean Huss een rapport over de gevaren voor de volksgezondheid van elektromagnetische velden. De commissie roept op tot verlaging van de blootstellingslimieten.

De geadviseerde blootstellingslimiet is 0,2 Volt per meter. Dit is 100 microwatt per vierkante meter, ongeveer 100.000x (!) lager dan de huidige blootstelingslimiet (voor meer info zie Normen, grenswaarden en SBM-2015-richtlijnen).

Highlights uit het EU-rapport

  • 8.1.2. Heroverweeg de wetenschappelijke basis voor de huidige, door de ICNIRP vastgestelde normen voor de blootstelling aan elektromagnetische velden, die ernstige beperkingen hebben en pas “zo laag als redelijkerwijs mogelijk” (ALARA)-principes toe, waarmee zowel thermische effecten als athermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling worden gedekt;
  • 8.2.1. Stel preventieve limieten vast voor de niveaus van langdurige blootstelling aan microgolven in alle binnenruimten, in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel, niet hoger dan 0,6 Volt per meter, en op de middellange termijn terug te brengen tot 0,2 Volt per meter.
  • 8.3.2. Verbied alle mobiele telefoons, DECT-telefoons of WiFi-systemen in klaslokalen en scholen, zoals bepleit door sommige regionale autoriteiten, medische organisaties en maatschappelijke organisaties.

Zware kritiek op de huidige officiële ICNIRP-blootstellingslimieten

De meeste Westerse landen hebben de bloostellingslimieten voor elektromagnetische straling overgenomen van de ICNIRP, een niet-gouvernementele organisatie. In resolutie 1815 geeft de Raad van Europa zware kritiek op deze limieten. Zie Problemen met ICNIRP-blootstellingslimieten elektromagnetische straling.

De Raad adviseert een nieuwe richtlijn voor de maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter (V/m). Let op: de huidige norm is 40 Volt per meter. Draadloze apparaten overschrijden in een gebied van zo’n 3 meter rondom het apparaat ruimschoots het niveau van 0,2 V/m:

  • Een GSM-telefoon op 3 meter afstand, tijdens het voeren van een gesprek, is 3 V/m piekvermogen (bij slecht bereik).
  • Een DECT basisstation of DECT handset op 3 meter afstand, tijdens het voeren van een gesprek, is 1 V/m piekvermogen.
  • Een WIFI laptop op 1 meter afstand bij datatransmissie is 1 V/m piekvermogen.

Dit betekent dat in een klaslokaal van een school niet meer mobiel zou mogen worden gebeld, er geen basisstations mogen staan voor draadloze huistelefoons (DECT) en geen draadloos-internet (Wifi) installatie en Wifi-laptops meer kunnen worden gebruikt. Het advies is om gebruik te maken van bekabeld internet.

Punten uit het EU-rapport m.b.t. elektrogevoeligheid (EHS)

A. Ontwerp-resolutie, unaniem aangenomen door de commissie op 11 april 2011

8.1.4. Besteed bijzondere aandacht aan “elektrogevoelige” personen die lijden aan een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en voer speciale maatregelen in om hen te beschermen, met inbegrip van het creëren van witte stralingsvrije zones waar geen dekking is.

4. Effecten op het milieu: planten, insecten, dieren

22. Ten slotte heeft een andere deskundige, gespecialiseerd in klinische geneeskunde en oncologie, op basis van de bevindingen van de biologische en klinische analyse van enkele honderden Franse patiënten die zichzelf als “electrosensitief” omschrijven, bevestigd dat er een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden (SIEMF) bestaat en dat deze mensen geen ziekte veinzen of lijden aan psychiatrische stoornissen.

9. Wetenschappelijke studies en argumenten van verenigingen en NGO’s, van groeperingen van wetenschappers, van het Europees Milieuagentschap en van het Europees Parlement

60. Ook hier benadrukt de rapporteur dat sommige mensen mogelijk gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling of golven dan anderen. Het onderzoek dat professor Dominique Belpomme, voorzitter van de Vereniging voor Onderzoek en Behandeling tegen Kanker (ARTAC), heeft uitgevoerd bij meer dan 200 mensen die zichzelf als “elektrogevoelig” omschrijven, heeft met overtuigende resultaten van klinische en biologische analyses aangetoond dat er sprake is van een dergelijk syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden in het hele spectrum van frequenties. […] In deze context heeft Zweden aan personen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid de status toegekend van personen met een verminderde capaciteit, zodat zij passende bescherming krijgen.

Reacties Nederlands ‘Kennisplatform elektromagnetische velden’

In een eerste reactie van 17 mei 2011 schrijft het kennisplatform:

“De voorgestelde verscherping van de limieten wordt gebaseerd op twee bijeenkomsten met experts. Geclaimd wordt dat de algemene schadelijkheid onder de ICNIRP limieten bewezen is … De claims worden niet onderbouwd met een gedegen analyse van de wetenschap. Het is een politieke oproep om anders om te gaan met wetenschappelijke onderzekerheden… Het instellen van een dergelijke limiet zou het gebruik van bestaande draadloze technieken zoals mobiele telefonie, WiFi, DECT, en babyfoons in huis onmogelijk maken. Mensen die gezondheidsklachten melden in relatie tot zendsignalen zullen een verlaging van de limieten en het verbod op het gebruik in scholen als gunstig ervaren. De bezorgdheid onder mensen die nu geen klachten in verband brengen met zendsignalen zal daarentegen toenemen.”

Deel dit bericht