Bioinitiative Report: waarschuwing van wetenschappers

Bioinitiative Report: waarschuwing van wetenschappers

 

Bioinitiative Report: waarschuwing van wetenschappers

Nieuw! Update BioInitiative Report 2012

“Dit rapport is geschreven door 14 wetenschappers en experts op het gebied van volksgezondheid en beleid met als doel het documenteren van het wetenschappelijke bewijs over elektromagnetische straling. Een dozijn externe recensenten heeft het rapport nog eens bekeken en verfijnd. Het doel van dit rapport is om het wetenschappelijke bewijs van gezondheidseffecten van stralingsniveaus die binnen de huidige blootstellingslimieten vallen te beoordelen en te evalueren welke veranderingen in deze grenzen nu nodig zijn om toekomstige risico’s voor de publieke gezondheid te verminderen. Nog niet alles is bekend over dit onderwerp, maar wel duidelijk is dat de bestaande blootstellingslimieten in bijna elk land ter wereld duizenden keren te hoog liggen. Veranderingen zijn nodig. Een nieuwe benadering is nodig om de besluitvormers en het publiek voor te lichten over bronnen van blootstelling en om veiliger alternatieven te vinden, nu er nog tijd is om dit te kunnen veranderen.”

Onderstaande effecten worden besproken:

– Effecten op genen en eiwitten

– Genotoxische effecten / DNA-schade

– DNA stress-response

– Effecten op het immuunsysteem

– Neurologische – en gedragsinvloeden

– Hersentumoren en acoustic neuroma

– Kinderleukemie (vnl. door hoogspanningsleidingen)

– Effecten op Melatonineproductie, ziekte van Alzheimer

– Borstkanker

– Invloed van het modulatiesignaal

Hier kunt u het volledige Bioinitiative-rapport 2012 downloaden.

Uit het Advies van de Raad van Europa van 6 mei 2011 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden (12608):

21. The representative of the European Environment Agency in Copenhagen, an official advisory body to the European Union, stressed the importance of the precautionary principle written into the European treaties and accordingly pointed to the need for effective preventive measures to protect human health and avoid painful health issues or scandals of the kind already experienced over asbestos, tobacco smoking, lead and PCBs (polychlorobiphenyls), to name but a few. He presented a convincing analysis of the scientific assessment methods currently used and the different levels of evidence to conclude, on the basis of the “Bioinitiative” scientific report and other more recent studies by the Ramazzini Institute in Bologna, that the indices or levels of proof were sufficient at this stage to prompt action by governments and international bodies.

43. These studies are very numerous indeed: the 2007 “Bioinitiative” report analysed over 2000 of them, and more were added by an important monograph published in 2010 by the Ramazzini Institute, the national institute for study and control of cancer and environmental diseases in Bologna, Italy.

48. The rapporteur acknowledges that it is not possible within the compass of this report to analyse and summarise the findings of all these studies. A synopsis of the greater number of them (some 2000) was produced in the “Bioinitiative” report, a report drawn up by 14 scientists of international standing who concurred, regarding mobile telephony and other radio frequencies, as to abnormally high incidence of brain tumours and acoustic neuroma, effects on the nervous system and cerebral functions, and effects on genes, cell stress proteins and the immune system. In this context, it has been observed for instance that radio frequency exposure can cause inflammatory and allergic reactions and impair the immune function even at levels well below the norms of exposure for the public.

Uit de Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2008 over de tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (2007/2252(INI) ):

21. is diep onder de indruk van het internationale rapport Bio-Initiative(8) over elektromagnetische velden, dat een synthese is van meer dan 1 500 studies ter zake en waarin in de conclusies gewezen wordt op de gezondheidsgevaren van de stralingen van mobiele telefonie, zoals gsm’s, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth en draagbare telefoons met een vast basisstation (DECTtelefoons);

22. stelt vast dat de limieten voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden verouderd zijn, aangezien ze niet meer aangepast zijn sinds Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz(9) , dat in deze limieten uiteraard geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën noch met de aanbevelingen van het Europees Milieuagentschap of de strengere emissienormen die bijvoorbeeld in België, Italië en Oostenrijk zijn opgelegd, en dat er niets is ondernomen voor kwetsbare groepen
zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen;

23. verzoekt de Raad bijgevolg zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen om rekening te houden met de beste werkmethoden van de lidstaten en aldus de strengste blootstellingsnormen vast te leggen voor alle apparaten die elektromagnetsiche golven uitzenden in het frequentiebereik 0,1 MHz – 300 GHz.

Uit het Briefadvies Bioinitiative Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad

De Commissie Elektromagnetische velden van de Nederlandse Gezondheidsraad schuift het BioInitiative rapport in haar ‘briefadvies BioInitiative rapport’ terzijde, met de volgende argumentatie. Er zou selectief gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke gegevens. Het BioInitiative rapport zou daarom geen gebalanceerd en objectief beeld geven van de huidige stand van de wetenschap. ‘Het BioInitiative rapport pleit voor het voorkómen van elk effect van elektromagnetische velden op biologische systemen en gaat daarbij voorbij aan het onderscheid dat door experts gemaakt wordt tussen effect en schade.

Deel dit bericht